Shipping & Privacy Policies

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้า (“ข้อตกลง”) ตามกฎหมายดังที่ระบุไว้ต่อไปนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและบริษัทเกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (“KPI”) ที่ใช้บังคับกับการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์นี้ โปรดคลิกที่ (“ฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและกฏระเบียบของเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ก่อนที่จะดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงิน เพื่อแสดงว่าคุณตกลงตามข้อตกลงเหล่านี้ หากคุณไม่ตกลงตามข้อตกลงเหล่านี้ โปรดอย่าคลิกที่  (“ฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลง และกฏระเบียบของเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) และอย่าซื้อสินค้าและบริการใดๆ บนเว็บไซต์นี้ ในข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้า (“ข้อตกลง”) ฉบับนี้

  1. “ผู้ซื้อ” หมายถึง คุณ ผู้เป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ KPI และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากผู้ขายผ่านทางเว็บไซต์นี้
  2. “ผู้ขาย” หมายถึง KPI ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ KPI (เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์: 0105514001147)
  3. “สินค้า” หมายถึง ผลิตภัณฑ์  KPI และบริการอื่นๆ ที่จำหน่ายโดยผู้ขายบนเว็บไซต์นี้
  4. “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ kpi-ship.com
  5. “ราคาสินค้าปกติ” หมายถึง ราคาสินค้าก่อนหักส่วนลด
  6. “ส่วนลด” หมายถึง ส่วนลดราคา ส่วนลดราคาจากการแลกแต้มคะแนนสะสม คูปองส่วนลด หรือส่วนลดอื่นๆ ที่ผู้ขายมอบให้ผู้ซื้อเพื่อการส่งเสริมการขาย
  7. “สื่อสังคม” (social media) หมายถึง แบรนด์เพจของ KPI บนสื่อสังคมต่างๆ อาทิเช่น Facebook,Instagram,ฯลฯ

ข้อตกลงทั่วไป

ข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นสัญญาการขาย (sales contract) ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยหากมีรายละเอียดว่าด้วยข้อตกลงการซื้อขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า KPI ใดๆ ที่มีรายละเอียดที่แตกต่างจากข้อตกลงฉบับนี้ ให้ยึดถือรายละเอียดตามที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้เป็นเกณฑ์ เว้นแต่ผู้ซื้อและผู้ขายจะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นกรณีๆ ไป

ราคาและการชำระค่าสินค้า

 1. ราคาสินค้าที่ผู้ซื้อต้องชำระ จะเป็นราคาสินค้าปกติหลังหักส่วนลด ตามที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ผู้ซื้อและผู้ขายจะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ราคาสินค้าที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตรา 7% แล้ว
 2. ผู้ซื้อสามารถเลือกที่จะชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขาย ตามรายชื่อผู้ให้บริการที่มีให้เลือกในเมนูชำระเงิน
 3. ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ส่วนลด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ซื้อรับทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะไม่มีผลย้อนหลังต่อรายการสินค้าที่ผู้ขายได้ยืนยันการรับออเดอร์ไปแล้ว
 4. บัตรกำนัล คูปองส่วนลด และ คะแนนสะสม จะไม่สามารถใช้แลกหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้

การส่งสินค้า

 1. สินค้าจะถูกส่งไปยังผู้ซื้อต่อเมื่อผู้ซื้อได้ทำการชำระเงินค่าสินค้า และ ได้แสดงหลักฐานการชำระเงินกับผู้ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 2. สินค้าจะถูกส่งไปยังที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าตามที่ผู้ซื้อระบุไว้ขั้นตอนการชำระเงิน โดยสินค้าจะถูกส่งถึงมือผู้ซื้อภายในเวลา 7-10 วันทำการ เว้นแต่ผู้ขายจะมีการแจ้งเป็นอย่างอื่น
 3. ผู้ขายจะแจ้งหมายเลขการส่งสินค้า (tracking number) ให้แก่ผู้ซื้อทางอีเมล์ บัญชีผู้ใช้ของผู้ซื้อ และ/หรือ ด้วยวิธีการอื่นๆ ตามที่ผู้ซื้อได้แสดงร้องขอมาเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ขายสามารถทำตามคำขอให้ได้
 4. ในกรณีที่สินค้าใดถูกจัดส่งให้โดยผิดพลาดหรือมีความชำรุดบกพร่องเนื่องจากการขนส่ง ท่านสามารถขอส่งคืนสินค้าให้แก่เราได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้านั้น โดยโทรติดต่อเราที่ 02-8176410 สินค้าต้องยังไม่ถูกเปิดใช้งาน หากเกินกว่า 7วันดังกล่าว เราจะไม่ดำเนินการตามที่ท่านร้องขอ
 5. ผู้ซื้อจะต้องทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ในใบเสร็จ และรายละเอียดที่อยู่ในการจัดส่งอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 6. หากผู้ซื้อทำการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดที่อยู่ในใบเสร็จ และรายละเอียดที่อยู่ในการจัดส่ง จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

กรรมสิทธิ์ในสินค้า

กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะยังคงเป็นของผู้ขาย
จนกว่าผู้ซื้อจะชำระค่าสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การเปลี่ยนคืนสินค้า

  1. สินค้าทั้งหมดเป็นสินค้าใหม่ ทาง KPI ไม่รับเปลี่ยนหรือแลกคืนทุกกรณี
  2. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า สามารถติดต่อ
   E-Mail : kp******@ks*.th

วิธีการติดต่อสื่อสาร

ผู้ขายจะติดต่อกับผู้ซื้อในส่วนของการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ kpi-shop.com ทางอีเมล์เป็นหลัก โดยผู้ขายจะส่งอีเมล์จากที่อยู่อีเมล์ (email address) ต่างๆ ที่ลงท้ายด้วย @ksp.co.th อันเป็นชื่อโดเมน (domain name) อย่างเป็นทางการของผู้ขาย ทั้งนี้ หากผู้ซื้อได้รับอีเมล์จากที่อยู่อีเมล์อื่นๆ นอกเหนือไปจากอีเมล์ที่ลงท้ายด้วย @ksp.co.th ผู้ซื้อจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ทำการหรือเปิดไฟล์ใดๆ ที่แนบมากับอีเมล์น่าสงสัยเหล่านั้น และแจ้งให้ผู้ขายทราบโดยเร็ว เพื่อที่ผู้ขายจะได้ทำการรับมืออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (cyber crime) พร้อมแจ้งผู้ซื้อรายอื่นๆ ได้อย่างทันท่วงที


ผู้ขายอาจมีการติดต่อกับผู้ซื้อด้วยวิธีอื่น เช่น การโทรศัพท์ในบางครั้ง ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขายจะแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าของผู้ซื้อโดยละเอียด เป็นการยืนยันว่าเป็นการติดต่อจากผู้ขายจริงๆ มิใช่เป็นการแอบอ้าง หากผู้ซื้อได้รับการติดต่อจากบุคคลใดๆ ที่น่าสงสัยว่าจะเป็นการแอบอ้าง ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบโดยด่วน เพื่อที่ผู้ขายจะได้ทำการรับมือกับมิจฉาชีพ พร้อมแจ้งผู้ซื้อรายอื่นๆ ได้อย่างทันท่วงที

เหตุสุดวิสัย

ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าอันเนื่องมาจาก การชุมนุมประท้วง การจราจล สงครามกลางเมือง การก่อการร้าย สงคราม หรือ ภัยธรรมชาติ ภายใต้เหตุสุดวิสัยเช่นนี้ ผู้ขายอาจไม่สามารถบรรลุตามเงื่อนไขบางข้อหรือทั้งหมดในข้อตกลงฉบับนี้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ผู้ขายจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะบริหารจัดการการจัดจำหน่ายและขนส่งสินค้าได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด ภายใต้เหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้น 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การสั่งซื้อสินค้า หรือ การตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย 

เลื่อนไปด้านบน